ماهها

 روز جلسه

 شماره صفحات

موضوع درس

            رئوس مطالب

     الگوهای تدریس  و  فعالیت های  پیشنهادی

 

 

 

مهر

جلسه   

  اول

 الف –  چ   

   یاد آوری

نکات مهم در یاد گیری علوم –

طرح پرسش علمی –  روش حل مسئله

آشنایی با دانش آموزان - گروه بندی

 دانش آموزان – تدریس به روش حل مسئله

جلسه  

 دوم

   5 - 1

مدل های گوناگون

        اتم     

مدل اتمی تامسون – مدل اتمی رادرفورد – مدل اتمی بور

انجام آزمایش رفتار اتم –  مطالعه و کارگروهی

      دانش آموزان – توضیح معلم

جلسه

 سوم

  9 - 6

 نماد های شیمیایی

     عناصر

ذره های سازنده اتم – رسم مدل اتمی بور برای اتم های مختلف -  عدد اتمی – عدد جرمی –  نماد شیمیایی

تدریس به روش همیاری – توضیح معلم –

   دریافت  مفهوم – ارزشیابی باز

جلسه چهارم

 13 - 10

اتم های ایزوتوپ

   مفهوم اتم های ایزوتوپ –

       تفاوت ایزوتوپ ها

تدریس به روش E 5  - حل تمرین های فصل 1 توسط دانش آموزان در کلاس

جلسه پنجم

 18- 14

پیوند میان اتم ها و

 فرمول شیمیایی

  فرمول شیمیایی – پیوند کووالانسی – ترکیب مولکولی

پرسش کتبی فصل گذشته – تدریس به روش کارگروهی دانش آموزان – توضیح معلم –

  پرسش و پاسخ –  دریافت مفهوم

جلسه ششم

 21 – 19

 یون ها –

 پیوند یونی

 یونها – پیوند یونی – ترکیب یونی – ویزگی مهم ترکیب یونی

تدریس به روش کار گروهی دانش آموزان  - 

  آزمایش محلولهای الکترولیت و  غیر الکترولیت - حل تمرین های فصل 2 توسط دانش آموزان در کلاس  

جلسه

 هفتم

  24 - 22

  اسید ها و بازها

 اسیدها و بازهای مهم -  خواص اسید ها و باز ها – شناساگرها

تدریس به روش حل مسئله  – آزمایش شناسایی اسیدها و بازها توسط  شناساگرها – ادامه آزمایش صفحه 23 و 24 کتاب – ثبت فعالیت گروهی دانش آموزان در انجام آزمایش به عنوان آزمون عملکردی

جلسه هشتم

پرسش کتبی یا  شفایی

   فصل  دوم

 ارزشیابی مستمر شامل دانستنی – مهارتی – نگرشی

 ( استفاده از چک لیست انتظارات معلم  )

  پرسش شفاهی  یا کتبی  فردی  انجام شود  -  

 

 

 

 آبان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه

  اول

 32 – 25

 سر گذشت زمین

  لایه های سنگ – فسیل  -

  مکان های مناسب فسیل شدن  -

   استفاده از فسیل ها

  تدریس به روش  پیش سازمان دهنده ها ( نشان دادن تصاویر صفحه 32- 26  کتاب -  همیاری دانش آموزان  -  ارزشیابی باز گروهی  دانش آموزان  از   فکر کنیدهای کتاب -

جلسه

  دوم

 37 - 33

  تغییر گونه های

     جانداران

 نظریه لامارک – داروین – دووریس – چگونگی بروز جهش

 تدریس به روش کار گروهی دانش آموزان – حل تمرین های فصل 3  توسط دانش آموزان -  ارزشیابی باز تصاویر صفحه 34 و 35 کتاب

جلسه سوم

  40 – 38

  جابه جایی

   قاره ها

 نظریه وگنر – نظریه زمین ساخت

  ورقه ای –  جریان همرفتی  در  نرم کره

 پرسش کتبی یا شفایی از درس فصل 3 - تدریس به روش همیاری  دانش آموزان – توضیح معلم – دریافت مفهوم

جلسه چهارم

  44- 41

   پدیده های حاصل

از حرکت ورقه ها

 ورقه های دور شونده –

  ورقه های نزدیک شونده –

  ورقه هایی که کنار هم می لغزند

تدریس به روش پیش سازمان دهنده  ( نمایش تصاویر فصل 4 کتاب )  - توضیح معلم  - حل تمرین های فصل 4 کتاب با کمک دانش آموزان

جلسه پنجم

  48 – 45

    فراتر از زمین

منظومه شمسی – خورشید – سیارکها – شهاب – دنباله دارها – قمر

  تدریس به روش E 5 – ارزشیابی باز گروهی مقایسه کنید صفحه 46- توضیح فعالیت  ساخت تلسکوپ توسط معلم

جلسه ششم

  52 – 49

      ستارگان

ستارگان از نظر  ( نور – دما -  ترکیب – بزرگی – فاصله )  -  صورت های فلکی

 تدریس به روش پرسش و پاسخ – توضیح معلم – دریافت مفهوم  -  حل تمرین های فصل 5 کتاب با کمک دانش آموزان

جلسه   

 هفتم

 پرسش کتبی     یا  شفایی

   فصل  4 و 5

ارزشیابی مستمر شامل دانستنی – مهارتی – نگرشی

  ( استفاده از چک لیست انتظارات معلم  )  

  پرسش  شفایی  یا کتبی فردی انجام شود

جلسه هشتم

  58 - 53

        کار

  مفهوم  فیزیکی کار -  شرایط انجام کار  -

    محاسبه و اندازه گیری کار

 تدریس به روش ایفای نقش ( تصاویر صفحه 55  و 57  به روش ایفای نقش  به کمک دانش آموزان  تدریس شود ) -  پرسش و پاسخ –  محاسبه  و اندازه گیری  کار به روش حل مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

  آذر

 

 

 

 

 

 

 

جلسه اول

  

 

 61 - 59

   

 

 کار وانرﮊی

 

 

دو حالت برای انرﮊی هنگام انجام کار –   مفهوم انرﮊی –

 رابطه کار و انرﮊی

 

 

  حل مسئله های کار  صفحه  59 کتاب  توسط دانش آموزان – تدریس کار و انرﮊی  به روش ایفای نقش   یا  همیاری  دانش آموزان – توضیح معلم  - درک مفهوم

 جلسه دوم

   64 - 62

           توان

  مفهوم توان -  رابطه توان -  مسئله های

توان  -   مفهوم توان الکتریکی

      تدریس به روش حل  مسئله -   توضیح معلم  - درک مفهوم - حل نمونه مسئله های توان توسط  دانش آموزان

 جلسه سوم

  67 – 65

          ماشین

       ماشین  - مزیت مکانیکی ماشین 

    تدریس به روش  نمایشی ( نمایش چند ماشین ساده مانند  قیچی و انبر دست و آچار ) - پرسش و پاسخ – توضیح معلم -  جمع آوری

اطلاعات در باره ماشین ها  توسط دانش آموز

جلسه چهارم

  68 - 67

       بازده ماشین

  کار داده شده  و کار گرفته شده از ماشین  -  قانون پایستگی انرﮊی -  بازده ماشین  -

تدریس به روش پیش سازمان دهنده ها ( نمایش تصاویر صفحه  67 کتاب ) – پرسش و پاسخ  - توضیح معلم

جلسه پنجم

 70 – 68

       اهرمها

  ماشین های ساده  -   اهرم نوع اول – اهرم نوع دوم –  اهرم نوع سوم  -  مزیت مکانیکی اهرم

تدریس به روش آزمایش اهرم ها -  کار گروهی دانش آموزان  -  توضیح  و رسم تصاویر توسط معلم -  حل تمرین های فصل 6  با همیاری  دانش آموزان و نظارت معلم  

جلسه ششم

 71 – 70

      قرقره ها

  قرقره ساده  - قرقره  متحرک - 

      قرقره مرکب

پرسش از درس های گذشته فصل 6  - تدریس به روش آزمایش  قرقره ها  - کارگروهی دانش آموزان-   پرسش و پاسخ  

جلسه هفتم 

 72 – 71

  چرخ و محور

 ماشین چرخ و محور  -  چرخ و محور با مزیت مکانیکی بیشتر از یک -

چرخ و محور با مزیت مکانیکی کمتر از یک

تدریس به روش آزمایش  چرخ ومحور –

مباحثه گروهی - توضیح و رسم تصاویر  توسط معلم  -  حل بقیه  تمرین های فصل 6   به روش   پرسش و پاسخ

جلسه هشتم

  75 – 73

   سطح شیب دار  -

    گوه  و پیچ

   ماشین سطح شیب دار -  مزیت مکانیکی

سطح  شیب دار  - گوه  و پیچ

تدریس به روش آزمایش سطح شیب دار -  توضیح

ورسم تصویر سطح شیب دار توسط معلم –  تدریس

گوه  و پیچ  به روش نمایشی ( نشان دادن گوه و پیچ ) – پرسش و پاسخ

 

   دی

 جلسه اول

 پرسش شفایی

   یا کتبی

    فصل 6

ارزشیابی مستمر شامل دانستنی – مهارتی -  نگرشی  

( استفاده از چک لیست انتظارات معلم  )

   پرسش  شفاهی  یا کتبی انجام شود -   حل

 تمرین  باقیمانده  فصل 6  به روش پرسش و پاسخ

 جلسه دوم

  امتحان

  آزمایش

    فصل  1  تا  6

                     آزمون عملکردی 

 (   امتحان  آزمایش  می تواند در طول ترم

 یا  در  آخرین جلسه ترم انجام گیرد  . ) 

  شناسایی ابزار  آزمایش های  پایه سوم  مانند انواع

 اهرم ها - قرقره ها  - چرخ ومحور  -

سطح شیب دار  -  گوه  و پیچ -  کار گروهی دانش آموزان  برای  آزمون عملکردی

          امتحان ترم اول  از هفته  دوم  دی ماه  تا پایان دی ماه   زمان لازم دارد .

 

 

 

 

  بهمن

جلسه اول

 80 -  77

         فشار

  مفهوم فشار -  فشار جامدات – رابطه فشار با مساحت سطح

روش حل مسئله  -  اندازه گیری فشار یک آجر  بر سطوح مختلف  آن

 -  حل تمرین درس  فشار

جلسه دوم

  82 -  80

    فشار مایعات

  رابطه فشار مایعات  با ارتفاع  -  فشار مایعات در ظروف مرتبطه  -  انتقال  فشار در مایعات

  آزمایش رابطه فشار مایعات  با ارتفاع  -   نمایش  ظروف مرتبطه

  -  توضیح معلم  -  پرسش و پاسخ

جلسه سوم

  85 -  83

    فشار گازها

     رابطه فشار گازها با  جنبش

         مولکولهای گاز

 روش همیاری دانش آموزان  -  آزمایش صفحه 83 کتاب  -

  حل تمرین های درس فشار  به روش ارزشیابی باز 

جلسه چهارم

  89 -  86

    بار الکتریکی

       مفهوم بار الکتریکی  -

دو نوع بار الکتریکی -  نیروی رانش و ربایش

   پرسش  از درس  گذشته  -  روش همیاری دانش آموزان  -  آزمایش گروهی توسط دانش آموزان  -  پرسش و پاسخ – توضیح معلم

 

 

جلسه پنجم

 

  91 -  90

  

  الکتروسکوپ

 

  مفهوم  الکتروسکوپ  -  آزمایشهای مربوط به  الکتروسکوپ  -   اتم دارای بارمنفی  - اتم دارای بار مثبت

 

  روش آزمایش الکتروسکوپ -  پرسش و پاسخ  -

توضیح معلم -  درک مفهوم  - حل تمرین های

 فصل 8  به روش  ارزشیابی باز

 جلسه ششم

   93 – 92

 القای بار الکتریکی

 مفهوم  القای بار الکتریکی -  القای

بار الکتریکی در  الکتروسکوپ -  تخلیه الکتریکی –   صاعقه -  برقگیر

 تدریس به روش حل مسئله  -  آزمایش القای

 بارالکتریکی در  الکتروسکوپ  -  توضیح معلم  -

درک مفهوم -  ثبت فعالیت برای آزمون عملکردی

جلسه هفتم

   حل تمرین

     فصل 8

        حل تمرین های حل نشده  فصل 8 

   حل بقیه تمرین های فصل 8  به روش

پرسش و پاسخ  یا  ارزشیابی باز

جلسه هشتم

 پرسش  کتبی

 یا  شفاهی

   فصل  7 و 8

ارزشیابی مستمر شامل دانستنی -  مهارتی – نگرشی

  ( استفاده  از چک لیست  انتظارات معلم  )

  پرسش  شفاهی  یا کتبی انجام  شود

 

 

 

 

  اسفند

جلسه اول

 97 –  94

  جریان الکتریکی

  رسانا  - نارسانا  - الکترون آزاد – اختلاف پتانسیل الکتریکی  -  ولت سنج  - یکای ولت

  روش کار گروهی دانش آموزان  -  آزمایش  گروهی

  با ولت سنج  -  توضیح معلم  -  ثبت فعالیت برای آزمون عملکردی

جلسه دوم

  99 – 97

  شدت جریان  و

 مقاومت الکتریکی

 مفهوم  شدت جریان  -  آمپرسنج  - 

یکای آمپر  -  مفهوم مقاومت الکتریکی -  یکای اهم -   قانون اهم

 روش کار گروهی دانش آموزان  -  آزمایش گروهی

   با آمپرسنج  -   توضیح معلم  -  درک مفهوم

 جلسه سوم

 101 -  99

       آهن ربا

  مفهوم آهن ربا  -  قطبهای آهن ربا  -

   اثر قطبهای  اهن ربا بر یکدیگر

   تدریس به روش حل مسئله  -   مشاهده

و آزمایش  آهن ربا -  حل تمرین های فصل 9

جلسه چهارم

104 - 102

    ساختن آهن ربا  

    آهن ربای مالشی – آهن ربای مغناطیسی  -  آهن ربای الکتریکی

  مشاهده و آزمایش گروهی دانش آموزان  - 

   توضیح معلم  -  درک  مفهوم   -   حل بقیه

     تمرین های فصل 9

جلسه پنجم

 پرسش  کتبی

 یا شفاهی  

       فصل  9

 ارزشیابی مستمر شامل دانستنی  -  مهارتی  - نگرشی

     پرسش  شفاهی  یا کتبی  انجام  شود .

جلسه ششم

 109 -  106

  انسان  و حرکت

 استخوان  و کار آن  -  ساختمان استخوان  -  غضروف

 تدریس  به روش  نمایشی ( نمایش اسکلت انسان )

  -  توضیح  معلم  -  پرسش  و پاسخ – آزمایش صفحه 108 کتاب

جلسه هفتم

 112 - 110

         مفصل

   مفهوم مفصل  -  انواع مفصل   - رباط

     تدریس به روش پیش سازمان دهنده ها ( نمایش تصاویر صفحه 110و111  )  -  روش ایفای نقش  مفصل متحرک مچ دست و زانوی پا

جلسه هشتم

 116 - 113

    ماهیچه  و

    کار آن

   کار ماهیچه ها  -  انواع ماهیچه ها –

  زردپی -   عمل متقابل ماهیچه ها

  تدریس به روش پیش سازمان دهنده ها (  نمایش تصاویر کتاب )

   -  توضیح معلم  -  پرسش وپاسخ  -  حل تمرین فصل 10

 

 

فروردین

جلسه اول

  123 - 117

  هماهنگی و ارتباط

 مفهوم هماهنگی -  دستگاه عصبی مرکزی – دستگاه عصبی محیطی  -  نورون ها  -  انعکاس

  تدریس به روش  کار گروهی دانش آموزان  - 

 توضیح معلم –   رسم  تصویر نورون 

جلسه دوم

  126 - 124

  دستگاه هورمونی

  مفهوم هورمون  -  غدد داخلی بدن - 

     هورمون انسولین

    پرسش  شفاهی از  درس  هماهنگی و ارتباط  - 

   تدریس به روش همیاری دانش آموزان  - توضیح معلم

جلسه سوم

   حل  تمرین

        فصل  11

              حل تمرین های فصل 8

      حل تمرین های فصل 11  به روش 

          پرسش و پاسخ -   ارزشیابی باز

جلسه چهارم

  133 – 127

   نوجوانی  و بلوغ

 مفهوم رشد – مفهوم بلوغ -  انواع بلوغ –

 تغییرات جنسی  و تغییرات عاطفی دوران بلوغ  -

  انواع واکنش دفاعی

   تدریس به روش مباحثه ای  -  پرسش و پاسخ 

-          توضیح معلم

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

 جلسه     

  اول

 

 137 – 134

    

 تولید مثل

 

 اهمییت تولید مثل  -  انواع تولید مثل

 غیر جنسی  -  تولید مثل رویشی  -  هاگزایی

  

تدریس به روش  کار گروهی  دانش آموزان  - 

   آزمایش گروهی  مخمر  و کپک نان زیر میکروسکوپ

 

 

جلسه دوم

 

 

 141 – 137

  

 

تولید مثل جنسی

 

 

مفهوم تولید مثل جنسی -  تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار  -  اجزای گل -  گرده افشانی و تشکیل میوه در

  گیاهان گلدار

 

 

تدریس  به روش  پیش سازمان دهنده ها

مایش  تصاویر  صفحه  138  و 140  کتاب  )   -

   رسم تصویر  و توضیح معلم 

جلسه سوم

 145 – 142

 تولید مثل جنسی

   در جانوران        

  لقاح خارجی  - لقاح داخلی  - 

شرایط زمانی لقاح  -  تولید مثل درآدمی

  تدریس به روش توضیحی -  پرسش و پاسخ –

  پرسش  شفاهی  از فصل  12  و 13

جلسه چهارم

   حل   تمرین

  فصل  12  و  13

   حل تمرین  های  فصل  12  و  13

    حل تمرین های  فصل  12  و   13

        به روش  پرسش و پاسخ

 جلسه پنجم

  152 – 146

 آدمی  و محیط

   زیست

منابع طبیعی تجدید شدنی و تجدید نشدنی –

حفاظت محیط زیست  -  آلودگی هوا  - باران اسیدی

  تدریس به روش مباحثه ای – توضیح معلم  -

  حل تمرین های فصل  14

 جلسه ششم

156 – 153

  انسان وتغییر در 

     طبیعت

  زنجیره غذایی -  شبکه غذایی  -

 فعالیت های  انسان در  به هم زدن

   محیط زیست

   تدریس  به روش  مباحثه ای -  توضیح معلم –

   حل بقیه تمرین های فصل  14

جلسه هفتم

   امتحان

  دوره ای

 فصل  10  تا  14

      فصل  10 – 11 – 12 – 13 – 14

   امتحان  کتبی  و بررسی نمونه سوال

جلسه هشتم

   امتحان

   دوره ای

   فصل 7 و  8 و  9

      فصل  7 و  8  و  9

   امتحان کتبی  و بررسی نمونه سوال

  خرداد

                                                        امتحان ترم  دوم  از  اول خرداد  آغاز  می شود .

 

        طرح درس  سالانه  علوم تجربی  -  پایه  سوم راهنمایی                       هدف کلی : 1- دانش آموز بتواند مهارتهای ضروری زندگی را کسب کند  

                                                                                                   2-  به یاد گیرنده مادام العمر تبدیل شود   3-  سواد علمی فنآورانه را کسب کند .                    

 

          الف -   الگوها و فعالیت های  تدریس  در طرح درس سالانه فوق  پیشنهادی بوده  و همکاران محترم  می توانند بر اساس ظرفیت و  وقت  کلاس ، الگوهای تدریس  پیشنهادی خویش را ارائه  نمایند .

           ب-   لطفا  جلساتی که به تعطیلات رسمی  برخورد می نماید را  بر اساس وقت کلاس  در جلسات دیگر  ادغام و تنظیم نمایید .  

         

         ج -  روش تدریس  E  5   شامل  پنج مرحله  1 -   در گیر کردن  Engage       2 -  تحقیق  کردن  Explore       3 -  توضیح دادن   Explain

                                                                       4 -   گسترش و بسط دادن   Elaborate            5-  ارزشیابی      Evaluate

 

 

                       تهیه  و تنظیم  :    خلیلی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 1:35  توسط خلیلی  | 

کاربرد ماورای صوت در تولید آلیاژها :

تشخیص شکاف و حفره در فلزات :

سوراخ کردن مواد سخت :

سایر کاربردهای ماورای صوت در صنعت:

 کاربرد ماورای صوت در تولید آلیاژها:

 در به هم آمیختن فلزات برای تولید آلیاژهای مناسب از امواج ماورای صوت می توان بهره گرفت. روش استفاده به این ترتیب است که به نسبتی که می خواهیم آلیاژتهیه کنیم، فلزات مذاب را روی هم می ریزیم و آنها را در مسیر امواج با فرکانس زیاد قرار می دهیم. در این صورت جنبش مولکولی ذرات افزایش می یابد و فلزات با هم می آمیزند و در همین موقع است که مخلوط را به تدریج سرد می کنند و آلیاژ مورد نظر به دست می آورند.

 اشمید و ارت فیزیکدانان آلمانی از آزمایشهای خود درباره به هم آمیختن فلزات به نتایج جالبی رسیدند. آنها با عبور دادن ماورای صوت از دو فلز سرب و آلومینیوم آلیاژی تهیه کردند که قابلیت چکشخواری و مفتول شدن آن بسیار زیاد بود آنها توانستند سرب را به نسبت 25% در آلومینیوم پخش کنند. دانه های سرب پخش شده در آلومینیوم قطری در حدود 50 میکرون خواهد داشت.

 تشخیص شکاف و حفره در فلزات:

 پیش از این ، اشعه ایکس را برای تشخیص ترکیدگی و وجود حفره هایی هوایی در فلزات به کار می برند و لیکن در مورد قطعات خیلی ضخیم فلزات استفاده از این اشعه عملی نیست. زیرا اشعه ایکس جذب فلزات می شود اما با استفاده از امواج ماورای صوت با فرکانس بالا می توان محل شکاف یا حباب هوا را مشخص کرد.

 سوراخ کردن مواد سخت:

 چنانچه امواج ماورای صوت با فرکانس بالا را در یک نقطه خاص از یک فلز و یا یک بلور متمرکز کنیم انرژی این امواج سبب بالا رفتن دمای آن نقطه می گردد و در نتیجه ، آن نقطه ذوب شده و به آسانی سوراخ می گردد. برای سوراخ کردن مواد سخت مته های مخصوص به کار می برند دراین مته ها سرمته حرکت دورانی نداشته و تنها نوسان می کند.

 سایر کاربردهای ماورای صوت در صنعت:

 علاوه بر موارد بالا امواج ماورای صوت را برای تعیین ضخامت فلزی در موقع کار و نیز جوش دادن فلزات و نیمه هادیها به کار می برند. بعضی از انواع جوشکاری فقط به وسیله این امواج امکانپذیر است. برای نمونه در کپسول های فضایی بدنه داخلی از فولاد کرم نیکل و بدنه خارجی از آلومینیوم است که این دو قطعه به کمک امواج ماورای صوت انجام می شد.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 19:18  توسط خلیلی  | 

به نام آفریدگار مهربان

  آزمون طرح رویش مرحله سوم مدارس شبانه روزی شهرستا ن سوادکوه

نام و نام خانوادگی                             نام آموزشگاه :                مدت زمان : 75 دقیقه

نام درس: علوم تجربی           پایه : اول راهنمایی                                      تاریخ امتحان: 8/2/88

رسول اکرم(ص) : نماز سرچشمه پاکی هاست .

ردیف

                                           شرح سوال

بارم

1

در موارد زیر جملات صحیح وغلط را مشخص کنید .

الف- به نظر دالتون جرم اتم آهن با جرم اتم طلا تفاوت دارد. صغ

 ب- وقتی دماپا گرم شود ، آلومینیوم بیشتر از مس منبسط می شود .ص  غ 

ج-  کیسه تنان ساده ترین جانوران هستند وبدن آنها سلولهای مشابه دارد. ص  غ 

 د-  لاله دریایی جانوری از گروه خارپوستان است . صغ

 

25/0

25/0

25/0

25/0

2

جای خالی را با کلمه علمی منا سب پر کنید.

الف- وقتی حجم ماده ای در اثر سرد شدن                       یابد می گوییم منقبض

   شده است. ( افزایش – کاهش )

ب- ابرهای                      در اثر بالا رفتن سریع هوا تشکیل می شود و به شکل

توده های سفید گل کلم در می آید . (کو مولوس – استراتوس )

ج- همه جانوران برای سوزاندن مواد غذایی در داخل سلول خود به                    نیاز

    دارند. ( نیتروژن – اکسیژن )

د- وقتی عقربه سرعت سنج اتومبیل عدد 70 را نشان می دهد سرعت اتومبیل ثابت و

   شتاب اتومبیل                    ( متغیر – صفر ) است .

 

25/0

 

25/0

 

25/0

 

25/0

3

در سوالات زیر پاسخ صحیح را ضربدر بزنید.

 -A  کدامیک از موارد زیر مقدار آب جاری را زیاد می کند ؟

الف- شیب زمین کم                                    ب- زمین نفوذ نا پذیر 

ج- پو شش گیاهی زیاد                                د- مدت بارندگی کوتاه 

B – مقدار کدام گاز در هوای نواحی خشک وبیابانی صفر است؟

الف- نیتروژن      ب- اکسیژن        ج- بخار آب        د-  کربن دی اکسید 

C – کدامیک از اندام های گیاهی زیر اندام های رویا است ؟

      الف- گل    ب- میوه   ج- دانه   د- ساقه 

D – در  کرم شب تا ب  انرژی شیمیایی به انرژی                 تبدیل می شود.

الف- الکتریکی       ب- نورانی        ج- گرمایی             د- صوتی

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

4

 به سوالات زیرپاسخ دهید .

الف- در طبقه بندی موجودات زنده انتخاب چه ویژگی مهم است؟----------------------

ب- دو گیاه نام ببرید که بوسیله هاگ تولید مثل می کنند.------------ و ---------------

 ج-  وزنه بردار برای بلند کردن وزنه باید بر چه نیرویی غلبه کند ؟ -------------------

 

25/0

5/0

25/0

5

در متن  زیر جاهای خالی را با کلمه علمی مناسب پر کنید.

  دموکریت عقیده داشت ماده از کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی ذره های بسیار کوچک

ساخته می شود . او این ذره های بسیار کوچک را                  نامید  که در زبان یونانی                                 

   به معنای                        است .

 

 

5/0

6

دانش آموزان اول راهنمایی در گردش علمی در پارک جنگلی جانوری دارای اسکلت

 می بینند که دست و پای کوتاه دارد و هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشاند .

  الف – این جانور از کدام گروه مهره داران است؟

   ب- از این گروه یک مثا ل بزنید .

 

 

5/0

7

 در تابستان برای سرد کردن نوشابه  در آن یخ می اندازند . یخ چگونه نوشابه را  سرد

   می کند ؟

 

5/0

8

 

در هر یک از موارد زیر نوع نیرو را مشخص کنید.

الف- یک آهن ربا می تواند میخ و سنجاق را جذب کند. (                                       )

ب- نیرویی بین چرخ های اتومبیل وجاده که از سر خوردن اتومبیل جلو گیری می کند.

                                                                      (                                        )

 

 

5/0

9

ملخ حشره است- خرگوش پستاندارو قور باغه دوزیست است.اما روش حرکت کردن

آنها به یکدیگر شباهت دارد. دلیل این شباهت چیست ؟( دو مورد)

 

 

 

5/0

10

هر یک از عبارتهای سمت راست را به مفاهیم مربوط آن در سمت چپ وصل کنید.

الف- آب و مواد معدنی را از ریشه به برگ می رسا نند .                         1- سرخس

ب- ریشه ،ساقه ، برگ دارند اما گل ندارند.                                          2- خزه

ج- مواد غذایی ساخته شده در برگ را به همه سلولها می رسانند.               3- آوند چوبی

                                                                                                 4- آوند آبکش

 

 

75/0

11

ماده A براق و درخشان و چکش خوار است. ماده B شکننده است و در اثر ضربه خرد

می شود . الف- مشخص کنید کدام فلز وکدام نا فلز است؟

  

  ب-  یک فلز و یک نافلز  مثا ل بزنید.

 

   1

12

الف- یک کار مهم ریشه را بیان کنید.

 

ب- گیاهی مثال بزنید که مواد غذایی در ریشه آن ذخیره شده است.

 

75/0

13

آیا اگر از دریاهای مختلف یک لیتر آب برداشته شود ، مقدار نمکهای آنها یکسان است ؟

  دلیل بیاورید .

 

 

75/0

14

از میان کلمات علمی داده شده کلمات درست را انتخاب کنید و در جای مناسب پر کنید.

            ( تصعید – انجماد – تقطیر – تبلور )

 الف-  برای جدا سا زی نمک از آب ، روش                          به کار می رود .

  ب- برای جدا کردن الکل از آب از روش                      استفاده می شود .

  ج-  تبدیل مستقیم جامد به بخار را                           می گویند.

 

 

 

 

75/0

15

زینب در آزمایشگاه علوم ، داخل دو لوله آزما یش مقداری یخ می ریزد و یک لوله را

بالای لیوان آب گرم و لوله دومی را بالای لیوان آب سرد نگه می دارد. به نظر شما

اطراف کدام لوله آزمایش قطره های آب بیشتری جمع می شود ؟ دلیل چیست ؟

 

 

 

75/0

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل مقا بل فتوسنتز در برگ را نشان می دهد .

 قسمت های خواسته شده را نام گذاری کنید.

 

 

 

 

 

 در آب دریاها ودریاچه ها ، گاز های مختلف به صورت محلول وجود دارد که

اکسیژن و کربن دی اکسید از بقیه مهم ترند . دلیل چیست ؟

 

 

 

 

 

75/0

 

 

 

 

 

 

18

 رود کرج در رشته کوههای البرز و رود تجن در جلگه ساری  می گذرد .

الف- کدام رود از زمین سخت و کدام رود از زمین نرم می گذرد؟

 

ب- کدام رود زلال تر است؟ علت چیست ؟

 

 

1

19

هر یک از جانوران سمت راست مربوط به کدام گروه در سمت چپ است ؟ با فلش به هم

وصل کنید.

         1- عروس دریا یی                                                   1-  خارپوستا ن

          2- لیسه                                                                 2- بند پایا ن

          3- ستاره دریایی                                                      3 – کیسه تنان

          4- عنکبوت                                                            4- نرم تنا ن

 

 

 

1

20

دلقک ماهی در لابلای بازوهای شقایق دریایی زندگی می کند . کنار هم زندگی کردن

این دو جانور چه فایده ای برای آنها دارد ؟

 

 

1

21

الف- شکل برگ درخت کاج  چگونه است ؟ پهن یا سوزنی ؟

  ب- درختان کاج همیشه سبز هستند . آیا می توان گفت برگهای کاج همیشگی هستند ؟

   دلیل شما چیست ؟

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

    1

 

 

 22

 دو تفاوت تخم خزندگان و تخم پرندگان را بنویسید .

 

 

 

   1

 23

 اتومبیلی مسافت تهران – شمال را که 320  کیلومتر است در مدت 4 ساعت طی می کند .

  سرعت اتومبیل چقدر است ؟

 

 

 

 

   1

                                                                                                           جمع بارم      

                                                                                                            موفق باشید .

                                                                                                        گروه آموزشی سوادکوه

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 16:32  توسط خلیلی  | 
http://www.tebyan.net/Science_Technology/NuclearNews/2007/11/25/54238.html
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 15:29  توسط خلیلی  | 
http://www.senmerv.com/archives/000047.php
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 15:24  توسط خلیلی  | 

 

جدول بارم بندی پیشنهادی کتابهای علوم تجربی  دوره راهنمایی تحصیلی   سال  89 – 88

بارم بندی  کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی

فصل

نام فصل

 نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

ماده وویژگی های آن

5/1

      5/0

75/0

2

اثر گرما بر حجم

5/1

5/0

   75/0

3

اثر گرما بر حالت

2

5/0

25/1

4

دسته بندی مواد

3

5/0

۲5/1

5

انرژی

2

۱

25/1

6

نیرو

3

۱

25/1

7

حرکت

2

۱

۱ 

8

آب در هوا

.....

1

۱

9

 آب در روی خشکی

.....

1

1

10

گوناگونی جانوران

.....

5/1

۱

11

جهان جانوران

.....

۲

5/1

12

دنیای گیاهان

....

5/2

۲

13

آدمی ومیکروب ها

....

2

1

جمع بارم

15

15

15

بارم بندی  کتاب علوم تجربی سا ل دوم راهنمایی

فصل

نام فصل

 نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

مواد در حال تغییر

3

۵/1

5/1

2

نور

3

1

۲

3

موج

5/2

1

۵/1

4

گرما  

5/3

1

۲

5

ساختار زمین  

75/

۱

   75/0

6

مواد سازنده ی سنگ کره

25/2

1

۷۵/۰

7

کاربرد سنگ ها و کانیها

....

۱

۱

8

هوازدگی

....

1

1

9

 انسان موجودی زنده

....

1

۱

10

غذا وسلامتی

.....

۱

    75/0

11

گوارش

.....

1

75/0

12

خون وایمنی

....

1

5/0

13

گردش مواد

....

1

5/0

14

تبادل با محیط

....

5/1

۱

جمع بارم

15

15

15

بارم بندی  کتاب علوم تجربی سا ل سوم راهنمایی

فصل

نام فصل

 نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

درون اتم

2

     75/0

1

2

اتم ها وترکیب ها

2

     75/0

1

3

سرگذشت زمین

2

     5/0

1

4

زمین ساخت ورقه ای

5/1

5/0

۱

5

فراتر از زمین

5/1

5/0

۱

6

کار وانرژی

4

1

۲

7

فشار

2

1

۱

8

بار الکتریکی

....

5/1

1

9

جریان الکتریکی

....

5/1

1

10

انسان وحرکت

....

5/1

1

11

هماهنگی وارتباط

....

5/1

1

12

نوجوانی وبلوغ

....

۱

1

13

تولید مثل

....

5/1

1

14

آدمی ومحیط

....

5/1

1

جمع بارم

15

15

15

آنزیم ها مهم ترین گروه ازپروتئین ها 

نامیده می‌شوند که به عنوان کاتالیزگرهای یاخته‌ای نیز معروفند.این ترکیبات کاتالیزگرهای زیستی محسوب می شوند که انجام واکنش های بیوشیمیایی و سرعت بخشیدن به آنها را به عهده دارند .               

  

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 14:48  توسط خلیلی  | 

 

نام ونام خانوادگی :                                          آموزشگاه :                                    

 تاریخ :

 فرم ارزشیابی مسابقات آزمایشگاهی پایه سوم راهنمایی

ردیف

 

                            عنوان

امتیاز

   جمع

1

الف- شناخت ابزار آزمایشگاهی (5 مورد )

 

ب- کاربرد وسایل آزمایشگاهی ( 2 مورد )

     10

 

     10

 

2

 

مهارت های عملی آزمایشگاهی  ( 2 مورد )

 

     10

 

3

مها رت های یاد گیری

 الف – پیش بینی

  ب-  تفسیر یا فته ها

  ج- طراحی آزمایش

 

      8

     10

     10

 

4

انجام آزمایش توسط  دانش آموز

 الف – انتخاب ابزار وسایل مورد نیاز آزمایش

  ب- نحوه استفاده صحیح از وسایل آزمایش

  ج- انجام مراحل مختلف آزمایش

  د- رعایت نکات ایمنی در حین کار

  ذ- چگونگی ارائه گزارش کار

 

     7

     7

     7

     4

     7

 

  5

 میزان مشارکت درکار گروهی

     10

 

  6

 

 جمع امتیاز مکتسبه

    100

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 14:42  توسط خلیلی  | 

بسم الله الرحمن الرحی  

 هر چیزی که از خود نور داشته باشد یک چشمه نور طبیعی است مثل خورشید .ولی چشمه نور مصنوعی ساخته دست انسان است مانند شمع وچراغ نفتی . 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:11  توسط خلیلی  | 

بسمه تعالی

     نقش انگشتری امام علی (ع) : الله ولی المومنین

  نام درس : علوم تجربی                                        پایه : دوم راهنمایی

 نمونه سوال از نرم افزار  راهنمای معلم علوم تجربی  ارسالی از سازمان تالیف کتب درسی

۱- كدام يك از تغييرهاي زير فيزيكي است؟ (5/0 )
          الف) پختن غذا                            ب) ذوب شدن آهن
           ج) تجزيه‌ي آب                            د) سوختن گوگرد

2- آهن سولفيد از تركيب شدن آهن و كدام عنصر حاصل مي آيد؟ ( 5/0 )
الف) اكسيژن      ب) هيدروژن
ج) نيتروژن          د) گوگرد

3- علت روشنايي ماه در شب چيست؟ (5/0 )
الف) نور خورشيد از سطح ماه بازتاب مي كند.
ب) آتشفشان‌هاي زيادي در كره ي ماه وجود دارد.
ج) ماه از خود نور توليد مي كند.
د) ماه در گردش به دور زمين سرعت فوق العاده اي دارد.

 ۴- از بين كلمه‌هاي داده شده ي داخل پرانتز، كلمه ي مناسب براي هر جمله را انتخاب كنيد؟ (5/0)
الف) موتور گرمايي دستگاهي است كه انرژي گرمايي را به انرژي............... تبديل مي كند.
     ( الكتريكي – مكانيكي – نوراني ))  

ب-  در انتقال گرما به روش --------------  نیازی به وجود ماده نیست . ( رسانایی – همرفت -  تابش )

 ۵- كدام يك از شكل‌هاي زير پديده ي خورشيد گرفتگي را درست نشان مي دهد؟  (1)

در كدام يك از نقاط A,B,C خورشيد گرفتگي كامل است؟ (بيش تر از دو نقطه ديگر است)

6- در هنگام روشنايي روز، شخصي كه در اتاقي قرار دارد كه نور به آن نمي تابد، مي تواند بدون آن كه خودش ديده شود، از پنجره كساني را كه بيرون هستند ببيند. علت چيست؟ (1)

 7- يك پرتوي نور، همان طور كه در شكل نشان داده شده است به آينه اي تابيده است. كدام تصوير جهت پرتوي بازتابش را به بهترين شكل نشان مي دهد؟  (5/0 )

8- شكل مقابل يك مداد را نشان مي دهد كه روي ميز و جلو آينه قرار گرفته است. تصوير اين مداد را همان طور كه در آينه ديده مي شود رسم كنيد.براي كشيدن اين تصوير از خطوط روي میز کمک بگيريد.  (۱نمره                                

                             

9- يك آينه ي مقعر را دربرابر خورشيد قرار مي دهيم.( فاصله ي خورشيد تا زمين 150 ميليون كيلومتراست) فاصله ي تصويرخورشيد تا آينه ي مقعر چقدر است؟  ( 1)

 

10- گاهي قطره‌هاي درشت آب سبب آتش سوزي جنگل‌ها در فصل پاييز مي شود. آيا مي توانيد علت را توضيح دهيد؟  ( 1 )

                                    

11- توضيح دهيد كه چرا به نظر مي‌رسد كه قايقران با پاروهاي شكسته قايقراني مي‌كند؟  ( 1 )

 

    

 12- در شكل زير دو موج نشان داده شده است. بسامد اين دو موج را با هم مقايسه كنيد و نتيجه را به طور كامل بنويسيد. ( 1 )

 

13- مي‌دانيد كه زنگ زدن آهن و سوختن زغال, هر دو واكنش يك ماده با اكسيژن‌اند, به چنين واكنش‌هايي اكسايش مي‌گويند. اين دو اكسايش را با هم مقايسه كنيد و تفاوت‌هاي آنها را بيان كنيد.  ( 1 )

 14- معادله ي نوشتاري تشكيل آب به صورت زير است . ( 75/0 )

انرژي + آب                    اكسيژن + هيدروژن

 الف) اين واكنش گرماده است يا گرماگير؟
ب) در اين واكنش مواد واكنش دهنده و فرآورده را مشخص كنيد.

 

15- در هريك از موارد زير چه عاملي برسرعت واكنش‌هاي شيميايي موثر واقع شده‌اند؟  ( 75/0 )
الف) 500 گرم خاك اره خشك سريع‌تر از 500 گرم چوب خشك مي‌سوزد.(                  )
ب) نان در اتاق زودتر از يخچال كپك مي‌زند.(              )
ج) محلول دو قاشق پودر حشره‌كش در يك ليوان آب نسبت به محلولي كه با يك قاشق پودر حشره‌كش در يك ليوان آب تهيه شده است, حشرات را سريع‌تر از بين خواهد برد.(                )

 ۱۶- احمد بادكنكي را براي خواهرش شكوفه پر از باد كرد وآن را به دستش داد اما شكوفه بادكنك را به يك باره رها كرد. بادكنك با سرعت دراتاق به حركت درآمد. به نظرشما علت حركت بادكنك چيست؟ آيا حركت بادكنك شبيه حركت موتور موشك است؟ پاسخ را با دليل بيان كنيد. ( 1 )

 17 - به معادله ي واكنش شيميايي زير دقت كنيد:  ( 1 )
آيا با استفاده از عددهاي نوشته شده در زير اين معادله، مي‌توان يك قانون علمي در ارتباط با جرم فرآورده‌ها و مواد اوليه را بيان كرد؟ اين قانون را نوشته و آن را توضيح دهيد.

 

 18- دانش آموزي 10 گرم يخ 10- در جه ي سانتي گراد را كه درظرفي قرار داشت، به طور يكنواخت و به تدريج حرارت داد تا آن كه آب به جوش آمد. كدام يك از نمودارهاي زير در مورد آزمايش او درست است؟  علت را تفسیر کنید .  (1 )

19- صداي فرياد انسان در ميان كوه‌هاي يك كوهستان طنين انداز مي شود وآدمي صداي خود را مي شنود. به نظر شما فضانورداني كه قدم به ماه گذاشته اند، توانسته اند طنين فرياد خود را در ميان دره‌هاي كوهستان‌هاي ماه بشنوند؟ چرا؟ ( 1 )

  20- كدام يك از شكل‌هاي زير طول موج درست تعريف نشده است؟ علت  را بیان کنید .  ( 1 )

21-  در مورد يخچال‌هاي خانگي:   ( 5/1 نمره )
الف) اساس كار يخچال را در يك جمله كه حاوي يك اصل مهم فيزيكي است، بيان كنيد.

 ب) چرا لوله‌ها ي پشت يخچال را سياه مي كنند؟


ج) اگر در يك اتاق، مدتي در يخچال باز باشد، آيا هواي اتاق خنك مي شود؟ چرا؟

  ۲۲- دو ماده داريم يكي الكــل سفيد وديگـــري آب, هر دو را در يــك نــوع بطري ريخته‌ايم, چـگونه مي توانيد اين دو ماده را از هم تشخيص دهيد؟ ( حداقل سه راه را پيشنهاد كنيد.) (5/1

                                                      موفق باشید

                                   گروه آموزشی علوم تجربی سوادکوه  -  خلیلی    

                                                                 آبان ماه  1388                                           

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 21:34  توسط خلیلی  | 

بسمه تعالی

                                                         کاربرد لوازم آزمایشگاه

1- لوله آزمایش : برای مشاهده واکنش ها و تشکیل رسوب و حرارت دادن مایعات و محلول ها  .

2- بشر : ظرفی است استوانه ای شکل برای حرارت دادن و تبخیر و صاف کردن مواد – در یک طرف لبه آن فرو رفتگی وجود داردکه از آن جهت انتقال مایعات به ظرف دیگر به کار می رود . از نوع مدرج آن برای  برداشتن حجم معین یا تعیین حجم مایعات  و محلول ها استفاده می شود .

 3- شیشه ساعت : برای تبخیر سریع مایعات و مقایسه سرعت تبخیر مایعات مختلف .

 4- بالون تقطیر : در گردن آن یک لوله توخالی و باریک وجود دارد که محل خروج مواد گازی است –  از بالون تقطیر می توان در تهیه آب مقطر و  تهیه اتیلن ( آبگیری از الکل ) استفاده کرد .

 5 - کپسول چینی : برای گرفتن آب تبلور مواد – ذوب کردن موادی شبیه  موم و پارافین و فلزها .

 6- هاون چینی : برای ساییدن و نرم کردن و خردکردن اجسام جامد .

 7- قیف ساده شیشه ای : برای انتقال محلولها ومایعات از ظرفی به ظرف دیگر مثلا برای پر کردن بورت – ریختن محلول داخل بالون ﮊوﮊه  و برای صاف کردن رسوبات یا جدا کردن مایع از جامد به کمک کاغذ صافی استفاده می شود .

 8- بطری قطره چکان :  بطری دارای درپوش لبه داری است که لبه درپوش مانند قطره چکان عمل می کند و همچنین می توان از این بطری برای برداشتن مایعات به کمک قطره چکان استفاده کرد .

 9- درپوش لاستیکی : درپوشی است برای لوله آزمایش و استوانه مدرج  جهت جلوگیری از پاشیدن مواد به اطراف .

10- گیره حلقوی قیف : برای نگه داشتن قیف آزمایشگاه  .

 11- اسپاتول استیل ( قاشقک آزمایشگاه ): برای نرم کردن مواد جامد شیمیایی و برداشتن آنها  .

 12- قاشق احتراق :  برای مشا هده سرعت احتراق مواد  .

 13- پوآر ( مکنده پلاستیکی ) :  برای برداشتن حجم مشخصی از محلول های سمی و اسیدی  توسط پی پت  .

 14- ارلن مایر : برای گرم کردن محلول ها و مایعات و نگه داری آنها و سنجش حجمی –  برای برداشتن حجم معینی  از مایع استفاده می شود .

15 - گیره کروکودیل : گیره سوسماری است برای اتصال به سیم های رابط جهت انتقال جریان الکتریسیته

۱۶ - چراغ الکلی :  برای گرما دادن به مواد  در آزمایشگاه  .

 17-  ارلن دارای لوله جانبی ( ارلن تخلیه ) :  برای تهیه مواد گازی  .

 18- منبع تغذیه :  برای تبدیل جریان الکتریسیته  به ولتاﮊ کم  .

19-  تشتک پلاستیکی شفاف :  داخل آن قابل شستشو است و برای تشریح اندامهای گیاهی و جانوران کوچک   مانند قورباغه مناسب است .

20 – ولت سنج :  وسیله ای برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی  .

21- همزن شیشه ای : شیشه توپری است که برای هم زدن محلول ها به کار می رود .

 22- لوله رابط شیشه ای : لوله ای است تو خالی برای ارتباط دو ظرف آزمایشگاهی  . همچنین می توان   لوله رابط را به  کمک چراغ الکلی به آرا می ، خم نموده و از سوراخ درپوش لاستیکی عبور داده  و روی  ظرف آزمایشگاهی قرار داد .

 23- شیشه مواد : بطری درپوش دار است برای نگهداری مواد .

 24 – دماسنج الکلی : وسیله ای است برای اندازه گیری دما  که مایع دماسنجی آن الکل است الکل بسیار دیر منجمد می شود  و برای اندازه گیری دما  در دما های  خیلی سرد  نیز کاربرد مفیدی دارد .

  25- گیره بالون فلزی : ابزاری است برای برداشتن و نگهداری بالون  .

  26- گیره بورت : ابزاری است برای نگهداری بورت  .

  27 – گیره مضاعف ( شاخک گیره ) : گیره ای است برای نگهداری میله فلزی افقی و  بستن اهرم  و  بستن چرخ ومحور   و نگهداری گیره بالون  .

  28- گیره لوله آزمایش :  گیره ای است برای نگهداری لوله آزمایش  .

  29- پایه   A شکل : پایه فلزی است برای نگهداشتن میله فلزی و بستن بورت ، بالون ، دستگاه تقطیر  .

  30- میله فلزی : میله ای است که بر روی پایه  Aشکل نصب می شود .

  31 – سوهان سه گوش :  ابزار فولادی است برای بریدن لوله های شیشه ای توپر و تو خالی –

   صاف وصیقل کردن سطح فلزهای زنگ زده – بریدن قطعه های نازک فلزی  .

   32- ترازوی سه اهرمی : وسیله ای است برای اندازه گیری جرم اجسام  .

   33-  سر پیچ  با لامپ :  یکی از اجزای مدار الکتریکی است که از یک سرپیچ  و یک لامپ  ساخته شده است و مصرف کننده  مدار الکتریکی هستند .

   34 -  کاغذ صافی  :  برای جداسازی مخلوط ناهمگن جامد در مایع  .

   35- شیلنگ گاز  :  شیلنگ لاستیکی محکمی است برای انتقال گاز  از کپسول گاز به طرف چراغ گاز  .

   36- استوانه مدرج : لوله شیشه ای استوانه ای شکل است که در پایه پلاستیکی جای می گیرد و برای برداشتن  حجم معینی  از مایعات  و تعیین حجم مایعات و جرم حجمی اجسام به کار می رود .

   37- دستگاه PH  متر   :  دستگاهی است برای اندازه گیری میزان اسیدی یا بازی بودن یک محلول  .

   38-  الکترود  PHمتر : الکترودی است که یک طرف آن  داخل محلول  و طرف دیگر آن به دستگاه PH  متر  متصل می شود .

   39 -  لوله شوی  -  بطری شوی – بورت شوی  :  برسی است برای شستن داخل لوله  و بطری  و بورت  .

  40 – مبرد :  قسمت سرد کننده  دستگاه تقطیر است .  تقطیر مهم ترین روش برای جداکردن مایعاتی است  که در هم حل  می شوند . برای این کار مایع را در اثر حرارت تبخیر کرده  ، مایعی که نقطه جوش پایین تری دارد زودتر تبخیر شده  و پس  از سرد شدن توسط آب قطره قطره در ظرف دیگری جمع می شود .

   41 -  پنس بوته  :  گیره ای است برای برداشتن و نگهداری  بوته .

   42 -  عینک ایمنی :  برای محافظت چشم از پاشیده شدن اسیدها – بازها و  سایر مایعات خطرناک  همچنین  جلوگیری از پرتاب شدن اشیای فلزی و تکه های شیشه شکسته  به چشم  .

  43 -  آبفشان ( پی ست ) :  برای شستشوی رسوب ها و جداکردن آنها از کاغذ صافی به کار می برند .

  44-  دکانتور ( قیف جداکننده ) :  قیف شیشه ای مخروطی شکل است  که در قسمت لوله باریک دارای شیر شیشه ای است .  با باز کردن شیر می توان محلول را از قیف خارج کرد و با بستن آن از خروج محلول جلوگیری کرد .  از قیف جداکننده  برای جداکردن دو مایع مخلوط نشدنی مانند نفت و آب –  اتر و آب  -  آب و روغن  استفاده می شود .

  45-  پی پت مدرج :  برای برداشتن مایعات  با حجم دلخواه  .

  46-  بورت مدرج  :  در سنجش حجمی  یا تیتراسیون  ( خنثی شدن اسید و باز )  .

  47-  جای لوله آزمایش :  وسیله ای است برای قرار دادن و نگهداری لوله های آزمایش  .

  48- پی پت حبابدار :  برای بر داشتن مایعات با حجم معین  .

  49 – بالون حجمی  (  بالون ژو ژه ) : برای رقیق کردن محلول با غلظت معین -  برای تهیه محلول های استاندارد  .

 50 – لوله لاستیکی :  برای انتقال آب به ظروف آزمایشگاهی  مثلا  برای ورود و خروج آب  به قسمت مبرد  دستگاه تقطیر  .

  51-  مثلث نسوز : وسیله ای است فلزی که روکش چینی نسوز دارد  و روی سه پایه قرار می دهند برای نگهداری بوته چینی .

  52- بوته چینی :  برای حرارت دادن مواد جامد با مقدار کم – خشک کردن – ذوب کردن – تجزیه مواد جامد داخل کوره الکتریکی .

  53-  توری نسوز :  این وسیله  باعث می شود حرارت به طور یکنواخت به تمام قسمت های زیرین سطح ظرف روی توری برسد .توری نسوز باعث می شود شعله پخش شود  و حتی گرمای بیشتری تولید کند .

  54 – چراغ گاز : وسیله فلزی گازسوزی است  برای گرما دادن به مواد  .

  55- سه پایه چراغ الکلی  :  وسیله ای فلزی است برای نگه داشتن  بشر و ارلن  همچنین  گرم کردن آنها  بالای شعله چراغ گاز .

 گروه آموزشی علوم تجربی-  شهرستان سوادکوه

       آذر ماه 88  - تهیه کننده :  خلیلی

 

                                                                                                                         

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 21:13  توسط خلیلی  |